Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě Mechdekor s.r.o. a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 18. 1. 2019.
 

II. Definice pojmů

E-shop - internetový obchod na adrese www.mech-dekor.cz

Smluvní strany - prodávající a kupující.

Prodávající - Mechdekor s.r.o., Nebory 603, 739 61 Třinec, Česká Republika, IČ: 07592019, DIČ: CZ07592019. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Mechdekor s.r.o., Nebory 603, 739 61 Třinec,
 • adresa elektronické pošty: info@mechdekor.cz,
 • telefonní kontakt: +420 608 597 594.

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která je držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání. Vystupuje-li kupující vůči prodávajícímu prostřednictvím svého přiděleného identifikačního čísla (př. uvede-li své identifikační číslo v objednávce, při registraci svého uživatelského účtu, při jiné komunikaci s prodávajícím, atp.), považuje se ve vztahu k prodávajícímu za podnikatele.

Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

Zboží - věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Elektronická faktura - faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu pdf.

Pracovní dny - dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

1. Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Kupující v této souvislosti bere na vědomí, že zboží, jeho názvy i jiné vlastnosti jsou v e-shopu užívány výlučně za účelem identifikace daného zboží a mohou představovat jinak chráněná označení zboží náležející oprávněným držitelům práv k těmto označením. V případě, že je zboží vyráběno v různých odlišujících vlastnostech, má kupující možnost vybrat odpovídající příslušnou vlastnost před tím, než zboží umístí do „košíku“.

3. Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „do košíku“. Takto je zboží přidáno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“ nebo „přejít do košíku“.

4. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí v nákupním košíku kliknutím na odkaz „další krok“. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP). Posléze po kliknutí na odkaz „další krok“ kupující uvede fakturační a dodací údaje, tedy údaje o kupujícím (jméno a příjmení) a doručovací údaje, včetně e-mailového a telefonického kontaktu na kupujícího, anebo při zaškrtnutí možnosti „nakupuji na firmu“ údaje o firmě kupujícího, jeho identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle. Kupující má též možnost zaškrtnout možnost „doručit na jinou adresu“, požaduje-li, aby prodávající doručil zboží na jinou než fakturační adresu, kdy v takovém případě v rámci procesu objednávání zboží uvede kupující dodací adresu odlišnou od fakturační adresy, případně další poznámky k této dodací adrese. V rámci uvedeného kroku může kupující též k objednávce přidat do vyhrazené kolonky svůj komentář k objednávce. Údaje uvedené v tomto odstavci mohou být již v objednávkovém formuláři předvyplněny na základě přihlášení do uživatelského účtu.

5. Kupující má možnost realizovat objednávku bez registrace, případně se kupující může pro realizaci objednávky registrovat za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásit již do svého existujícího uživatelského účtu (čl. XIII VOP).

6. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce, a to kliknutím na odkaz „předchozí krok“ anebo ikonu jednotlivých kroků při objednávání zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou po dokončení objednávky považovány prodávajícím za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

7. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „odeslat objednávku“, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí se zněním těchto VOP. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

8. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně odkazu na tyto VOP, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení objednávky. Doručením potvrzení objednávky ve smyslu předchozí věty je uzavřena kupní smlouva a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

9. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.

10. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

11. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde.
 

IV. Kupní cena

1. Nestanoví-li prodávající u nabídky zboží jinak pro kupujícího, který je podnikatelem, kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce jinak.

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:

 • v hotovosti dobírkou při převzetí zboží od přepravce či na úložním místě – způsob platby formou dobírky je zpoplatněn částkou 24 Kč s DPH / balík;
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 286309512/0300;

3. V případě, že kupující zvolí způsob placení bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na výše uvedený účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky či tyto údaje prodávající kupujícímu poskytne bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; neučiní-li tak prodávající výslovně, je variabilním symbolem platby číslo objednávky kupujícího.

4. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím platebního systému, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na internetové stránky poskytovatele těchto služeb, prostřednictvím nichž provede platbu kupní ceny, která je splatná v den uzavření kupní smlouvy. Za účelem provedení platby kupní ceny s využitím platebního systému musí kupující disponovat platnou platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci daného platebního systému. V případě potíží při provádění úhrady prostřednictvím platebního systému a nemožnosti provedení úhrady tímto způsobem či v jiných odůvodněných případech může být kupující žádán o provedení úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

5. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího; prodávající není povinen k dodání zboží předtím, než bude závazek k úhradě kupní ceny ve smyslu předchozí věty splněn.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci či nebezpečí jeho ztráty či jiných možných rizik spojených s držením či užíváním zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu vystaví prodávající po plném uhrazení kupní ceny zboží a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky. Ustanovení předchozí věty o doručování se obdobně uplatní též na doručování jiných daňových či účetních dokumentů (vč. dobropisů). Elektronickou fakturu je též možné stáhnout po přihlášení do uživatelského účtu.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III., odst. 9 VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou.

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně jen na území České republiky; místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (viz článek III. VOP).

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží, s nimiž jsou spojeny následující náklady na dodání zboží:

 • DPD - 121 Kč s DPH / balík (při platbě předem)
 • DPD - 145 Kč s DPH / balík (při platbě na dobírku)

4. Dojde-li na základě požadavku kupujícího k individuálnímu sjednání zvláštního způsobu dodání zboží, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.

5. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do 3 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím některého platebního systému, je zboží, které je skladem, odesíláno do 3 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě volby dodání zboží formou osobního odběru na výdejním místě prodávajícího (tento způsob dodání je možný pouze po předchozí bezhotovostní úhradě daného zboží) bude kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován SMS zprávou na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky.

6. Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky dostupnost „na dotaz“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na e-shopu), informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky.

7. Celkové náklady na doručení zboží (náklady na dodání zboží, popř. náklady na způsob platby zboží) jsou následující:

 • DPD - 121 Kč s DPH / balík (při platbě předem)
 • DPD - 145 Kč s DPH / balík (při platbě na dobírku)

8. Kupující bere na vědomí, že některé způsoby platby za zboží není možné kombinovat s některými způsoby dodání zboží (př. v případě osobního vyzvednutí zboží na výdejním místě prodávajícího není možná platba dobírkou), přičemž případná omezení a bližší informace budou uvedena v rámci procesu provádění objednávky (viz článek III., odst. 4 VOP).

9. Celkové náklady na doručení zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dle těchto VOP kupní cenou i náklady na dodání, resp. úhradu zboží (náklady na doručení zboží).

10. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, resp. osobě, od níž přebírá zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží. Obdobně je kupující povinen zkontrolovat úplnost přebírané zásilky. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost.

11.  Prodávající neodpovídá za škodu či jiné následky mající původ v prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně kupujícím zvolené přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli prodávajícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím a objednané zboží kupujícímu nedodat v případě, že objednané zboží je vyprodáno nebo se již nevyrábí nebo nedodává nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) anebo jestliže webové rozhraní e-shopu uvádělo zjevně chybné či nestandardní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění informovat, a to e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky; doručením příslušného sdělení ve smyslu tohoto ustanovení kupní smlouva zaniká. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu finanční částku již uhrazenou na základě kupní smlouvy.

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva a/nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím vybraného platebního systému do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva; předchozí ustanovení se zde použije obdobně.

3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář - Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.
 • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování nebo předat zboží prodávajícímu ve výdejním místě prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že bude-li zboží vráceno ve výdejním místě prodávajícího, přijaté peněžní prostředky nebudou na daném výdejním místě prodávajícího vráceny kupujícímu v hotovosti, nýbrž jiným způsobem dle tohoto ustanovení VOP.

5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

IX. Práva z vadného plnění, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7. V případě poskytnutí slevy z kupní ceny anebo při oprávněném využití práva odstoupit od kupní smlouvy, bude prodávající ohledně způsobů úhrady peněžních prostředků kupujícímu – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy.

8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

9. Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, a to ve výdejním místě prodávajícího, nebo je možné oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - pro oznámení lze využít při zadání čísla objednávky a e-mailového kontaktu kupujícího uvedeného kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky, potvrdí prodávající v textové či písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Reklamované zboží předloží kupující prodávajícímu ve výdejním místě prodávajícího (lze spojit s oznámením o uplatnění práva z vady či reklamace), případně – kupříkladu je-li oznámení činěno písemnou či elektronickou formou - dohodne kupující s prodávajícím konkrétní termín a způsob předání vadného zboží telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Kupující bere na vědomí, že odběr reklamovaného zboží může prodávající zajistit na svůj náklad zpravidla skrze pověřeného přepravce prodávajícího, popř. jinou osobou pověřenou prodávajícím, přičemž v případě, že kupující nevyužije možnosti uvedeného odběru reklamovaného zboží ve smyslu tohoto ustanovení a doručí reklamované zboží prodávajícímu jiným způsobem, jenž je spojen s určitými náklady pro kupujícího, prodávající není povinen – nedohodne-li se s kupujícím výslovně jinak – nahradit kupujícímu tyto náklady, které budou s ohledem na možnost bezplatného doručení reklamovaného zboží postupem dle tohoto ustanovení považovány za neúčelně vynaložené. Účelně vynaložené náklady na dopravu zboží určeného k reklamaci prodávajícímu hradí kupující, přičemž tyto náklady budou kupujícímu v případě oprávněné reklamace zpětně uhrazeny k jeho žádosti, kterou je nutné učinit podle § 1923 NOZ.

11. Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

X. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je podnikatelem

1. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je podnikatelem, záruku za jakost dodaného zboží v délce trvání 12 měsíců. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3. Kupující je povinen vytknout vadu zboží krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

4. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.

XI. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

XII. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem a o mimosoudním řešení sporů

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností, nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s prodávajícím, se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

6. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

XIII. Uživatelský účet

1. Na základě registrace uživatelského účtu kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávky zboží. Registrace umožňuje kupujícímu dále prohlížet historii a podrobnosti objednávek, stáhnout elektronické faktury za dříve provedené nákupy, sledovat aktuální stav zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje).

2. Registrační formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „registrace“ a přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „přihlášení“.

3. V rámci registrace uživatelského účtu kupující zadá své jméno a příjmení, doručovací údaje, svůj e-mailový kontakt (který následně slouží jako přihlašovací e-mail) a telefonický kontakt, případně údaje o firmě kupujícího, jeho identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle. V rámci registrace uživatelského účtu též kupující zadá své heslo, jímž bude do uživatelského účtu vstupovat.

4. Při registraci uživatelského účtu na e-shopu a při objednávání zboží se kupující zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (jímž je přihlašovací e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XIV. Ochrana osobních údajů a ukládání tzv. cookies

1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami se kupující seznámil.

3. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače, smartphonu) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Bližší informace o nakládání se soubory cookies a související informace jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde.

XV. Ekologická likvidace starého elektrozařízení

Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice označuje tzv. nová elektrozařízení, tj. zařízení dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005 a znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu; tento symbol pak může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (př. www.retela.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní. Elektrozařízení totiž obsahují některé nebezpečné látky a jenom řádným odložením nedemontovaného zařízení tak bude zajištěno, že z výrobku neuniknou žádné škodlivé látky a že s nimi bude ekologicky naloženo. Tím bude omezen škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

XVI. Technické požadavky, řešení stížností a sporů

1. Pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu v podobě provozu internetového e-shopu, včetně zpřístupnění obsahu e-shopu po dobu 24 hodin denně po celý kalendářní rok a uzavírání s prodávajícím kupních smluv za podmínek stanovených těmito VOP, musí kupující disponovat zařízením s příslušným programovým nastavením (zejm. operační systém, internetový prohlížeč) umožňujícím připojení k internetu, včetně samotného přístupu k internetu a dále e-mailovým účtem. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s dodáním digitálního obsahu nebo doručováním zpráv spojených s realizací učiněné objednávky prostřednictvím elektronické pošty či telefonického kontaktu ze strany prodávajícího (včetně SMS zpráv) za účelem řádného plnění kupní smlouvy; ostatní ustanovení těchto VOP ani Zásady zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde, nejsou tímto dotčena. Kupující výslovně souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu či telefonické spojení na kupujícího uvedené kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky.

4. V případě nespokojenosti kupujícího s fungováním e-shopu může kupující podat příslušnou stížnost na činnost či provoz e-shopu na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o způsobu vyřízení takové stížnosti na e-mailovou adresu, ze které byla daná stížnost prodávajícímu zaslána, a to do 14 dnů od jejího obdržení.

5. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Po dobu prodlení kupujícího s plněním jeho závazků a povinností dle kupní smlouvy nemůže být prodávající v prodlení, o tuto dobu se pak případně posouvají sjednané termíny pro plnění povinností prodávajícího. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s plněním jeho povinnosti dle kupní smlouvy po dobu delší 14 dnů.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. V pochybnostech o dni doručení dokumentu doručovaného emailovou formou na emailovou adresu kupujícího se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byl daný dokument prodávajícím na emailovou adresu kupujícího odeslán. Doručování na emailovou adresu kupujícího může být vždy nahrazeno doručováním do datové schránky kupujícího, má-li kupující současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou kupujícímu vždy nejpozději uplynutím jedenáctého kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva prodávajícím z datové schránky prodávajícího odeslána.

9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Třinci dne 18. 1. 2019